Mặc dù định hướng nghề nghiệp cho con cháu từ rất sớm nhưng phần lớn các Doanh nghiệp Gia đình Việt Nam đều gặp khó khăn trong quá trình chuyển giao cho thế hệ thứ 2. Thách thức này ngày một lớn hơn trong bối cảnh Việt Nam hội nhập và cạnh tranh khốc liệt. Chi tiết