Đưa nhận thức của doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa về phát triển bền vững lên một tầm cao mới chính là một trong những nội dung chính được đưa ra tại Lễ phát động. Chi tiết