CPTPP tiêu chuẩn cải cách thể chế vì lợi ích của doanh nghiệp và nền kinh tế

Mặc dù không có Mỹ, CPTPP vẫn là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những tiêu chuẩn và cam kết mở cửa thị trường cao nhất hiện nay.

Tin tức - cách đây 8 tháng