Công tác cán bộ: Nói không với chạy chức chạy quyền

Dưới đây là cuộc trao đổi của phóng viên với đại diện tổ biên tập đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Tin tức - cách đây 12 tháng

Tác giả: Theo VTV