Cải cách tiền lương tạo động lực cho sự phát triển kinh tế

Cải cách hệ thống tiền lương và chính cái cải cách tiền lương sẽ tạo ra một động lực cho sự phát triển kinh tế cũng như nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước trong thời gian tới.

Tin tức - cách đây 10 tháng