Cách mạng công nghiệp 4.0 là động lực mới trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu

Tinh thần doanh nghiệp và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các thảo luận của WEF. Và đó cũng chính là những động lực mới trong sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Tin tức - cách đây 6 tháng