Các dự án hợp tác công tư PPP không cần xin chứng nhận đầu tư

Từ ngày 19/6 tới, nhà đầu tư muốn tham gia vào các dự án hợp tác công tư PPP sẽ không cần phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tin tức - cách đây 9 tháng