Hiện nay, quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam bị xâm phạm ngày càng nhiều. Nguy cơ này sẽ ngày càng tăng, nhất là trong thời kỳ kinh tế hội nhập khi phần lớn các doanh nghiệp Việt chưa chú trọng tới bảo vệ, phát triển tài sản trí tuệ. Chi tiết