2 năm tới chưa đánh thuế nhà ở

Nguyễn Văn Phụng - Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng cục thuế.

Video - cách đây 8 tháng