Quản trị công ty tại Việt Nam hiện đang ghi nhận thực trạng đáng báo động, vậy tại sao quản trị tốt mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp nhưng bản thân doanh nghiệp lại chưa quan tâm đúng mức tới vấn đề này?

1 2 3 4 5 6 7 8