(DĐDN) - 3 tập đoàn, tổng công ty gồm Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng) và Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Bộ Công Thương).

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt danh mục Dự án 2 - Chương trình “Cải cách Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và hỗ trợ quản trị công ty” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Các doanh nghiệp nhà nước dự kiến tham gia Dự án gồm: Tổng Công ty Sông Đà, Tổng Công ty Xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng) và Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Bộ Công Thương).

Mục tiêu chính của Dự án nhằm hỗ trợ cải cách và đổi mới quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao lợi nhuận và cải thiện tính minh bạch của 3 doanh nghiệp tham gia Dự án nói trên thông qua việc: tái cấu trúc các khoản nợ; sáp nhập, hợp nhất các doanh nghiệp hoặc thoái vốn các lĩnh vực không phải ngành nghề kinh doanh chính và nâng cao quản trị doanh nghiệp.

Đồng thời, qua kinh nghiệm tái cơ cấu của các doanh nghiệp tham gia Dự án, kỳ vọng sẽ tạo ra mô hình tái cơ cấu có thể nhân rộng cho các doanh nghiệp nhà nước khác ở Việt Nam.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương

là cơ quan chủ quản các Tiểu Dự án thành phần. Bộ Tài chính là cơ quan điều phối.

Về hợp phần hỗ trợ tái cơ cấu tài chính các Doanh nghiệp, sử dụng vốn vay ADB để các doanh nghiệp tái cơ cấu các khoản nợ ngắn hạn thành các khoản nợ dài hạn nhằm giảm thiểu sức ép trả nợ, lành mạnh hóa các chỉ tiêu tài chính. Hợp phần này sử dụng nguồn vốn vay thông thường (OCR). Còn với hợp phần hỗ trợ nâng cao năng lực nhằm giúp 3 doanh nghiệp tái cơ cấu quy trình quản lý doanh nghiệp và tăng cường năng lực quản lý (năng lực quản trị doanh nghiệp, cải thiện hệ thống thông tin và quy trình quản lý). Hợp phần này sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi (ADF).

Thời gian thực hiện Dự án 3 năm kể từ ngày Khoản vay có hiệu lực với tổng mức đầu tư của Dự án là 335 triệu USD, trong đó, vốn vay ADB 320 triệu USD (bao gồm: 310 triệu USD từ nguồn OCR và 10 triệu USD từ nguồn ADF); vốn đối ứng phía Việt Nam 15 triệu USD do 3 doanh nghiệp tham gia Dự án bố trí.

CH