(DĐDN) – Là lực lượng đóng góp 50% GDP cho kinh tế Việt Nam,song, các nhà hoạch định, quản lý vẫn chưa xác định được rõ vị trí của doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế.

doanh nghiep tu nhanVai trò của doanh nghiệp tư nhân chưa được làm rõ

Tại Hội nghị Lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại hội XII của Đảng do VCCI và Ban Dân vận Trung ương tổ chức ngày 21/7 tại Hà Nội, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra kiến nghị về vấn đề này.

Doanh nghiệp tư nhân còn bị đối xử bất bình đẳng

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước rất khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân và trên thực tế, doanh nghiệp tư nhân đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Doanh nghiệp tư nhân đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Song, doanh nghiệp tư nhân vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế và yếu kém.

Theo ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân của những tồn tại trên đó là, hầu hết các doanh nghiệp tư nhân là DN nhỏ và vừa, quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, sản phẩm chất lượng chưa cao, năng lực quản lý còn hạn chế, chất lượng lao động còn thiếu và yếu. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế. “Thực trạng hiện nay, một số chính sách còn xa rời thực tế, chưa phù hợp với cơ chế thị trường, thậm chí còn làm kìm hãm doanh nghiệp. Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn quan tâm và có rất nhiều chủ trương đúng đắn đối với doanh nghiệp tư nhân, nhưng nhiều chủ trương chính sách đó lại được cụ thể hóa từ cấp Bộ, ngành bằng những thông tư, quy định thiếu khách quan, xác thực với thị trường, gây khó khăn cản trở đối với sự phát triển của doanh nghiệp” – Ông Đệ nói.

Ông Nguyễn Văn Đệ đề nghị, trong văn kiện Đại hội XII cần xác định rõ tầm quan trọng của các chủ trương chính sách đối với doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế thị trường. Khi xây dựng chính sách cần có sự tham gia của các tổ chức hiệp hội, doanh nghiệp liên quan, tránh trình trạng xây dựng chính sách để phục vụ cho một nhóm đối tượng, lợi ích nhóm. Khi luật và Nghị định đã ban hành thì các thông tư, hướng dẫn phải được ban hành kịp thời để các doanh nghiệp thực hiện. Các Bộ, ngành cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung khi các thông tư, nghị định không còn phù hợp. “Chính sách có vai trò đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp. Một chính sách đúng, phù hợp có thể cứu sống một hệ thống doanh nghiệp và ngược lại, một chủ trương, chính sách không phù hợp, xác thực với cuộc sống, có thể dẫn đến phá sản nhiều doanh nghiệp” – ông Đệ nhấn mạnh.

Về quan điểm, các thành phần kinh tế đều hoạt động theo cơ chế thị trường và bình đẳng trước pháp luật, nhưng trên thực tế, “các doanh nghiệp tư nhân luôn bị đối xử thiếu công bằng. Một số chính sách hiện tại quy định chỉ đề cập đến DN Nhà nước mà chưa đề cập đến doanh nghiệp tư nhân. Những gì có lợi được hưởng từ những chính sách của Nhà nước thì ưu tiên cho các DN nhà nước còn các doanh nghiệp tư nhân đứng ngoài cuộc. Một bộ phận cán bộ, công chức quan điểm khi đánh giá về doanh nghiệp tư nhân luôn thiếu khách quan, gây khó khăn, cản trở thậm chí coi thường” – ông Đệ cho biết.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đối với doanh nghiệp tư nhân, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân phát triển. Nhà nước chỉ nên để lại các DN Nhà nước mang tính chủ đạo, còn lại nên cổ phần hóa, tư nhân hóa đồng thời mạnh dạn giao cho các doanh nghiệp tư nhân có đầy đủ điều kiện đảm nhiệm các lĩnh vực quan trọng của Nhà nước.

Vai trò của doanh nghiệp tư nhân ở đâu trong nền kinh tế ?

Theo Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI: “Chúng ta từng nói rằng các thành phần kinh tế là bình đẳng nhưng chúng ta cũng nói là thành phần kinh tế Nhà nước làm chủ đạo và trong Nghị quyết lần này còn nhấn mạnh hơn nữa: Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể trở thành nền tảng. Liệu có gì mâu thuẫn ở đây không khi chúng ta lại nói “lấy dân làm gốc”?! Kinh tế tư nhân nghĩa là kinh tế của nhân dân. Dân làm gốc thì sự nghiệp kinh tế của dân cũng phải làm gốc. Gốc chính là nền tảng. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam, trên 50% GDP là từ đóng góp của khối DN tư nhân và đây cũng là hiện thực phát triển của các nước khác trên thế giới”.

Chủ tịch VCCI đề nghị phải coi liên minh “công, nông, trí, doanh” là nền tảng. Doanh nghiệp là lực lượng chủ công trong sự phát triển đất nước. Doanh nhân chính là những người giúp hội nhập, xuất khẩu, vì vậy, doanh nhân phải là người được tham gia vào liên minh này. “Ai tạo ra được nhiều công ăn việc làm, lo được vấn đề lao động việc làm cho người lao động, thì người đó phải được tôn vinh” – ông Lộc nhấn mạnh

Theo ông Lộc, doanh nghiệp nhà nước chỉ cần tập trung vào các lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân không làm, dân không làm. Các văn kiện của Đảng phải đủ sức khích lệ khu vực doanh nghiệp tư nhân trong bối cảnh mới, khích lệ một cách đúng đắn để doanh nghiệp tư nhân đủ sức vượt qua các thách thức. Trong cuộc chiến sống còn của các doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn hàng đầu thế giới. Doanh nhân cần phải được hỗ trợ, cần phải được động viên, được thúc đẩy.

Hoàng Sang