Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (Quyết định 15).

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8