Tổng quan về chỉ số kinh doanh - năng lực tài chính ngành hạ tầng

Tổng quan về chỉ số kinh doanh – năng lực tài chính ngành hạ tầng

20/03/2017 9:53 Sáng

(DĐDN) – Ngành hạ tầng là yếu tố cơ bản và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh toàn cầu của một quốc gia và cũng là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài.

Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật xã hội bao gồm công trình giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy, vận tải, sân bay, cầu cống…), công cộng (đường điện, nước, khí ga, cấp thoát nước, điện thoại, truyền hình…), dịch vụ công cộng (y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, thương mại…) và các công trình khác.

Trong những năm qua, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam có những bước phát triển, đáp ứng phần nào yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và cũng cho thấy vai trò của mình trong quá trình thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ đó, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam còn bộc lộ nhiều hạn chế. Đầu tiên phải nói tới việc xuống cấp của đường xá, cầu cống đặc biệt là hệ thống cấp thoát nước. Trong khi đó nguồn vốn đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam được đánh giá là còn quá phụ thuộc vào nguồn vốn ngân sách nhà nước, việc huy động vốn tư nhân và nước ngoài còn chưa hiệu quả.

Do vậy, việc đánh giá năng lực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng ở lĩnh vực tài chính trong Chương trình công bố TOP doanh nghiệp có chỉ số tài chính tốt nhất là nền tảng cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong ngành trong tương lai.

Từ chỉ có 15 doanh nghiệp được xét trong năm 2013, tới năm 2014, 2015, số lượng doanh nghiệp được xét tăng lên 35 doanh nghiệp và trong năm 2016 là 47 doanh nghiệp.Việc gia tăng về số lượng doanh nghiệ đi đôi với xu hướng chuyển nhóm “tích cực” của các doanh nghiệp theo từng năm,số lượng doanh nghiệp chuyển từ nhóm ít tiêu chí sang nhóm nhiều tiêu chí nhiều nhất vào năm 2016 là 04 doanh nghiệp.Điều đó cho thấy, việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng không chỉ làm cho doanh nghiệp tăng về doanh thu, lợi nhuận và còn đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của nền kinh tế.

Số lượng doanh nghiệp ngành Hạ tầng đạt được “sức khỏe lý tưởng”trung bình cũng chỉ trên 50%, tỷ lệ các chỉ tiêu tài chính “tốt lên” qua các năm cao nhất vào năm 2015 với 52,2%, thấp nhất vào năm 2014là43,6%. Số lượng chỉ tiêu nhiều nhất được cải thiện (được ghi nhận là “tốt lên”) của một doanh nghiệp thuộc ngành Hạ tầng qua các năm chênh lệch nhau đáng kể, đạt 16/21 chỉ tiêu năm 2014 và cao nhất là đạt 19/21 chỉ tiêu và năm 2015. Có thể nói năm 2015 là năm các doanh nghiệp ngành Hạ tầng có những tiến bộ vượt bậc, tuy năm 2016 có giảm sút nhưng vẫn hứa hẹn tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Thứ hạng của các doanh nghiệp trong ngành có sự đột biến, doanh nghiệp thay đôi thứ hạng nhiều nhất là tăng gần 400 bậc trong năm 2016.

Dưới đây là các chỉ số tài chính cơ bản của các doanh nghiệp thuộc ngành Hạ tầng, sử dụng số liệu 2 năm 2015 và 2016 để so sánh.

Số lượng doanh nghiệp ngành hạ tầng

Đặc điểm và tình trạng phân bố của các chỉ số tài chính trong ngành dựa trên 6 nhóm chỉ tiêu chính là Chỉ số thanh toán, Chỉ số hiệu quả kinh doanh, Chỉ số đòn bảy tài chính, Chỉ số sinh lời, Hệ số bảo toàn vốn và Doanh thu; và 21 chỉ tiêu nhỏ nằm trong 6 nhóm chỉ tiêu chính được thể hiện ở SƠ ĐỒ 1: 6 nhóm chỉ tiêu chính, và SƠ ĐỒ 2: 21 chỉ tiêu thành phần.

Tình trạng “chuyển nhóm” của doanh nghiệp trong ngành nghĩa là các doanh nghiệp trong ngành đó chuyển từ nhóm đạt 2 tiêu chí sang nhóm đạt 1 tiêu chí và ngược lại. Sự chuyển nhóm được coi là tích cực nếu các doanh nghiệp chuyển từ nhóm đạt ít tiêu chí sang nhóm đạt nhiều tiêu chí; và ngược lại, sẽ bị coi là tiêu cực nếu chuyển từ nhóm đạt nhiều tiêu chí sang nhóm đạt ít tiêu chí. Tình trạng “chuyển nhóm” của các doanh nghiệp trong từng ngành được thể hiện trong Bảng Tình hình thay đổi về số lượng doanh nghiệp.

Tình hình thay đổi về số lượng của các doanh nghiệp trong ngành hạ tầng

Ngành Hạ tầng có xu thế chuyển nhóm tích cực do có 04 doanh nghiệp chuyển từ nhóm 2 sang nhóm 1. Còn 12 doanh nghiệp chênh lệch năm 2016/2015 là 05 doanh nghiệp của nhóm 3 và 07 doanh nghiệp không đạt tiêu chí.

Tình trạng “sức khoẻ” của doanh nghiệp được phản ánh qua những thay đổi về kết quả hoạt động của doanh nghiệp khi so sánh giữa 2 năm 2016-2015, thể hiện qua hiệu số giữa các chỉ số tài chính của doanh nghiệp năm 2016 so với 2015. Tình trạng “sức khoẻ lý tưởng” của doanh nghiệp, xét từ góc độ các chỉ tiêu tài chính, được phản ánh qua hệ thống các ‘mức chuẩn tối ưu’ của các chỉ tiêu.

Một sự thay đổi về chỉ số của một doanh nghiệp tiến gần đến ‘mức chuẩn tối ưu’ của chỉ tiêu đó hơn sẽ được ghi nhận là có “Tốt lên”; Ngược lại, nếu có sự thay đổi theo hướng rời xa ‘mức chuẩn tối ưu’, tình trạng sẽ được ghi nhận là “Yếu đi”. Số chỉ tiêu được xét gồm 21 chỉ tiêu cụ thể thuộc 6 nhóm chỉ tiêu tài chính. Để có thể so sánh được, doanh nghiệp được xét là những doanh nghiệp nằm trong số các doanh nghiệp đạt tiêu chí xem xét cả trong năm 2016 và 2015. Tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp trong ngành được thể hiện qua bảng Tình trạng cải thiện các chỉ tiêu xét theo ngành các doanh nghiệp đạt tiêu chí và Bảng Số lượng doanh nghiệp có số chỉ tiêu tốt lên chiếm trên 50% xét theo ngành.

Đối với ngành Hạ tầng:

Trong bảng Tình trạng cải thiện các chỉ tiêu xét theo ngành các doanh nghiệp ngành Hạ tầng, tỷ trọng các chỉ tiêu tốt lên là 49,7%, các chỉ tiêu yếu đi là 49,1%, còn các chỉ tiêu không đổi là 1,2%..

Còn về số lượng doanh nghiệp số chỉ tiêu tốt lên chiếm trên 50% xét theo ngành thì trong 23 doanh nghiệp được xét của ngành Hạ tầng chỉ có 9 doanh nghiệp có số lượng chỉ tiêu tốt lên cao hơn 50%. Số lượng chỉ tiêu nhiều nhất được cải thiện (được ghi nhận là “tốt lên”) của một doanh nghiệp thuộc ngành Hạ tầng là 18/21 chỉ tiêu (chiếm 86%).

Sự thay đổi thứ hạng của các doanh nghiệp trong ngành

Sự thay đổi về thứ hạng của doanh nghiệp là dấu hiệu cho biết sự tiến bộ trong hoạt động của các doanh nghiệp và của một ngành qua một năm. Sự thay đổi thứ hạng doanh nghiệp trong nhóm và trong tổng số các doanh nghiệp được nghiên cứu có thể là do sự xuất hiện của các doanh nghiệp mới. Nếu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, vị trí thứ hạng của doanh nghiệp sẽ được cải thiện (tăng bậc).

Ngược lại, nếu doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả so với năm trước hay so với doanh nghiệp khác trong ngành hay trong nhóm thậm chí các doanh nghiệp mới xuất hiện, thứ hạng của doanh nghiệp sẽ hạ xuống (giảm bậc). Sự thay đổi thứ hạng của doanh nghiệp trong ngành được thể hiện qua bảng Tình hình thay đổi về thứ hạng của doanh nghiệp trong ngành xét theo nhóm tiêu chí.

So sánh số liệu ngành Hạ tầng giữa hai năm 2016 và 2015 cho thấy theo chiều hướng thay đổi là “tiêu cực” trong thứ hạng nhóm, thứ hạng trong tổng số doanh nghiệp và “tích cực” trong thứ hạng ngành.

Danh sách các doanh nghiệp đạt chỉ số tốt nhất trong ngành

Từ số liệu quy điểm theo 6 nhóm chỉ tiêu chính, ta có danh sách doanh nghiệp đạt chỉ số tốt nhất trong ngành bao gồm:

– Doanh nghiệp đạt thứ hạng cao nhất trong tổng số so sánh với các doanh nghiêp trong ngành. Được thể hiện: Tên doanh nghiệp (thứ hạng doanh nghiệp trong tổng số)

– Các doanh nghiệp đạt chỉ số tốt nhất là các doanh nghiệp đạt điểm tổng hợp cao nhất theo 6 nhóm chỉ tiêu chính. Được thể hiện: Tên doanh nghiệp (điểm tổng hợp)

Dưới đây là danh sách doanh nghiệp đạt chỉ số tốt nhất trong ngành – ngành Hạ tầng

• Thứ hạng cao nhất trong tổng số
Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (62)

• Chỉ số thanh toán tốt nhất
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (299,52)

• Chỉ số hiệu quả tốt nhất
Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (26,75)

• Chỉ số đòn bẩy tốt nhất
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (173,84)

• Chỉ số sinh lời tốt nhất
Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (520,92)

• Hệ số bảo toàn vốn tốt nhất
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng (28,26)

• Chỉ số doanh thu tốt nhất
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (1,21)

Thứ hạng của các doanh nghiệp đạt chỉ số tốt nhất trong ngành được thể hiện trong bảng Thứ hạng các doanh nghiệp xét theo ngành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>Chương trình công bố Top doanh nghiệp có chỉ số kinh doanh tốt nhất

Tags :

Ý kiến bạn đọc

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 6.78%
 • 5.08%
 • 6.78%
 • 3.39%
 • 20.34%
 • 8.47%
 • 1.69%
 • 1.69%
 • 15.25%
 • 18.64%
 • 6.78%
 • 5.08%