Phát biểu của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị