(DĐDN) - Vừa qua, lãnh đạo Tổng cục Hải quan liên tiếp ban hành các văn bản nhằm hiện thực hóa các hoạt động của ngành theo NQ 19 của chính phủ, đồng thời chi tiết hóa các mục tiêu theo hướng minh bạch hơn.

Thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái.

Trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ, ngành hải quan đã định lượng rõ các mục tiêu cần làm.

Theo đó, phấn đấu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa XK và 90 giờ đối với hàng hóa NK; cải thiện vị trí xếp hạng về thời gian thực hiện giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới từ thứ hạng 93 phấn đấu đứng thứ hạng dưới 82.

Mục tiêu đến năm 2020, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới chỉ còn dưới 60 giờ đối với hàng hóa XK, 80 giờ đối với hàng hóa NK.

Ngành còn xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

Trong đó, hải quan chủ động phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi văn bản QPPL liên quan đến quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực hải quan theo hướng thu hẹp diện KTCN, chi tiết mã số HS; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng hóa thuộc đối tượng KTCN làm căn cứ để kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đồng thời, ngành đẩy mạnh, khuyến khích tổ chức đánh giá sự phù hợp tham gia thực hiện KTCN đối với hàng hóa XNK theo hướng xã hội hóa để bổ sung cơ sở kiểm tra, đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của hoạt động XNK, tiết kiệm nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

Bên cạnh đó, triển khai sử dụng các chứng từ điện tử được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan; triển khai mở rộng hệ thống e-Manifest đối với tất cả cảng biển và cảng hàng không trên toàn quốc và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN, phấn đấu đến cuối năm 2017, bảo đảm 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 và 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

4 nhóm giải pháp này trên thực tế đã được ngành hải quan triển khai trong nhiều năm qua và đã thu được kết quả khả quan.

Sau hơn 3 năm áp dụng thực hiện Hệ thống VNACCS/VCIS, 100% cục hải quan và 100% chi cục đã triển khai hệ thống này, thu hút hơn 60.000 DN tham gia, cho phép thời gian đăng ký tờ khai hải quan của DN chỉ còn khoảng 3 giây, thời gian thông quan đối với các lô hàng phân luồng Xanh, không phải nộp thuế chỉ có 4 giây. Đến nay, đã có hơn 99% DN XNK thực hiện thủ tục hải quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS.

Minh Nguyên

>> Cải cách thủ tục hải quan: Thực tế vẫn chưa như kỳ vọng