Từ một doanh nghiệp chỉ cung cấp dich vụ viễn thông trong nước, đến nay Viettel đã mở rộng sang lĩnh vực hoạt động nghiên cứu, sản xuất, trở thành tập đoàn viễn thông hàng đầu không chỉ của Việt Nam mà còn ghi danh trên thị trường viễn thông quốc tê. Cách làm và cách nghĩ của Viettel đã làm thay đổi..

Danh sách bài viết
1 2