Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ theo sự phân công cần đôn đốc kiểm tra công việc ở các đơn vị mình. Đặc biệt, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo hứng khởi cho người dân, doanh nghiệp ngay đầu năm, giải phóng sức sản xuất.

Danh sách bài viết
5 6 7 8 9 10 11 12
Đọc báo giấy