Các đại biểu nhấn nút khai trương Cổng tin tức thành phố Hải Phòng. Ảnh: VĐT

Các đại biểu nhấn nút khai trương Cổng tin tức thành phố Hải Phòng. Ảnh: VĐT

Đây là một kênh thông tin quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội thành phố trên cơ sở một trang thông tin điện tử tổng hợp trực thuộc UBND TP Hải Phòng và do Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp quản lý điều hành. Trang có nhiều chuyên mục phản ánh mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội thành phố như: Thời sự chính trị, Kinh tế thị trường, Xây dựng đô thị, Văn hóa xã hội, Khoa học công nghệ… đáp ứng yêu cầu thông tin, phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Sự kiện diễn ra nhân dịp tổng kết đánh giá công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Thông tin truyền thông thành phố Hải Phòng.

Theo đó, đến nay Hải Phòng đã triển khai 66 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với tổng cộng 9.508 hồ sơ giải quyết trực tuyến trong năm 2017. Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 722 dịch vụ với 896 hồ sơ giải quyết trực tuyến, mức độ 2 là 867 dịch vụ, tiếp tục triển khai 353 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 20/6/2017. Cổng dịch vụ công thành phố đã được triển khai xây dựng tại địa chỉ: dichvucong.haiphong.gov.vn.

Trong năm 2017, Sở TT&TT TP Hải Phòng triển khai hệ thống một cửa điện tử liên thông dùng chung cho các cơ quan Nhà nước thành phố, áp dụng tại các quận, huyện, sở, ngành; triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai cung cấp dịch vụ 4G trên dịa bàn toàn thành phố. 

Với những thành tích đạt được, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (ảnh trên).

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứn XV, bám sát chủ đề năm 2018 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, ngành Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao vị trí, vai trò mình đối với việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ thành phố giao.