Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 8000 doanh nghiệp đang hoạt động. Theo đề án Phát triển doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa thì từ nay đến năm 2020, có ít nhất 20.000 doanh nghiệp, đạt 56 doanh nghiệp/1 vạn dân. Năm 2017, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu thành lập mới 3.000 doanh nghiệp, gấp 2 lần năm 2016. 

Ông Nguyễ Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

Đánh giá về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, chỉ thị nêu rõ, trong những tháng đầu năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng bất lợi đến thực hiện mục tiêu thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, song, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã thành lập mới 1196 doanh nghiệp, tăng 68% so với cùng kỳ, đạt cao nhất từ trước tới nay và xếp thứ 7 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm; tổng số vốn điều lệ đăng ký của các doanh nghiệp mới thành lập đật 7386 tỷ đồng, tăng 41,3% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp thành lập mới còn thấp hơn so với kế hoạch đề ra (mới đạt 40%), trong đó có nhiều huyện đạt rất thấp (dưới 35%).

Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc thực hiện các nhiệm, vụ giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2017

Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về thực hiện các nhiệm, vụ giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2017

Để hoàn thành mục tiêu thành lập mới doanh nghiệp năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển doanh nghiệp đã đề ra từ đầu năm.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá sẽ là đơn vị chủ trì, tổng hợp tình hình thực hiện mục tiêu thành lập mới doanh nghiệp của các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo UBND tỉnh  tại các phiên họp thường kỳ; chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; phối hợp kịp thời với các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.