Công ty hàng đầu về nền tảng dữ liệu Pure Storage hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi trong kỷ nguyên đám mây thông qua việc tổ chức Hội thảo Pure Live 2017 tại Hà Nội ngày 25/7/2017 và 14 thành phố thuộc Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản.

Danh sách bài viết
1 2 3 4