(DĐDN) - Tại kỳ họp thứ 2 đang diễn ra, các vị đại biểu Quốc hội vừa nhận được báo cáo của Chính phủ về tình hình và định hướng đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn tới.

se-ipo-doanh-nghiep Cơ chế mới về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần sẽ sớm được ban hành

Báo cáo nêu trên không được trình bày tại hội trường kỳ họp, nhưng là thông tin quan trọng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ cung cấp cho Quốc hội làm cơ sở quyết định kế hoạch năm 2017 và những năm trước mắt.

Theo báo cáo nêu trên, một số cơ chế mới sẽ được chuẩn bị, ban hành. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 (thay thế Quyết định 37/2014/QĐ-TTg) theo hướng thu hẹp lĩnh vực nhà nước nắm giữ 100% vốn (Nhà nước chỉ tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Điều 10 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014).

Bên cạnh đó, thực hiện cổ phần hóa toàn bộ các doanh nghiệp còn lại (theo các tỷ lệ nhà nước nắm giữ trên 65% tổng số cổ phần, từ 50%-65% tổng số cổ phần và dưới 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa), đồng thời ban hành danh sách doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2016 - 2020 kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở cho các đơn vị thực hiện.

Cơ chế chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP, Nghị định 189/2013/NĐ-CP và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP) cũng sẽ sớm được ban hành làm cơ sở pháp lý để thực hiện cổ phần hóa trong giai đoạn 2016-2020 theo hướng phù hợp với đối tượng cổ phần hóa và yêu cầu giai đoạn mới (như xử lý dứt điểm các tồn tại về tài chính, công nợ, lao động của các doanh nghiệp cổ phần hóa; bổ sung áp dụng phương thức bán cổ phần lần đầu - phương thức dựng sổ - phù hợp với thông lệ quốc tế; quy định rõ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược)...

Đáng lưu ý, tới đây sẽ quy định rõ người lao động chỉ phải thanh toán 60% giá trị một cổ phần mua ưu đãi tính theo mệnh giá; quy định rõ và quản lý chặt chẽ tiền thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp; bổ sung đối tượng phải thực hiện kiểm toán nhà nước trước khi công bố giá trị doanh nghiệp; tiếp tục gắn kết quá trình cổ phần hóa với việc đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các nhà đầu tư sau khi mua cổ phần lần đầu được đảm bảo quyền thực hiện giao dịch trên thị trường.

Hàng loạt nghị định có liên quan đến cơ chế hoạt động của doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ được sửa đổi, bổ sung để thực hiện sắp xếp, tăng cường minh bạch báo cáo tài chính, thông tin tài chính, quá trình kinh doanh, điều hành tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; xử lý trách nhiệm của hội đồng thành viên và ban điều hành nếu không thực hiện đúng quy định.

Báo cáo cũng tiếp tục khẳng định quan điểm xử lý nghiêm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc không thực hiện có hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.

Bình An

logodoanhnhan

>> Tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước