Toà cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2016

Toà cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2016

Diễn đàn là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đối thoại trực tiếp với các nhà hoạch định chính sách và người đứng đầu Chính phủ về chính sách công – tư nhằm thúc đẩy và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Theo đó, Diễn đàn sẽ tập trung chủ yếu bàn luận các nội dung: tác động của chính sách toàn cầu tới đầu tư khu vực tư nhân tại Việt Nam, sự kết nối giữa khu vực đầu tư nước ngoài và tư nhân trong nước, và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

VBF là diễn đàn được tổ chức thường niên 2 năm một lần, có sự tham giam và đóng góp ý kiến của nhiều Hiệp hội Doanh nghiệp Thương mại, trong đó có Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) . Năm 2016, với chủ đề “Nâng cao vai trò khu vực kinh tế tư nhân: Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vì sự phát triển hài hòa của kinh tế Việt Nam”, VCCI đã có báo cáo tại VBF về tăng cường hiệu ứng lan toả của doanh nghiệp FDI và khả năng hấp thụ vốn FDI tại Việt Nam dựa trên một số khuyến nghị nhờ điều tra doanh nghiệp FDI.

Theo đó VCCI đã chỉ ra 3 yếu tố tạo ra sự khác biệt của vấn đề nêu trên đó là do mối liên kết, khoảng cách địa lý giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa cũng như khả năng hấp thụ đầu tư của các doanh nghiệp và người lao động trong nước. Và để nâng cao hiệu ứng lan toả, VCCI cũng đã chỉ ra rằng Việt Nam cần cải thiện hiệu quả các hoạt động đào tạo giúp nâng cao năng lực của người lao động và trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trong nước, để từ đó thu lại được nhiều lợi ích từ FDI. Hiệu quả tác động mạnh mẽ của khoảng cách về địa lý cho thấy chính sách ưu tiên hiện nay của các nhà hoạch định chính sách Việt Nam đối với các khu công nghiệp có thể vô hình trung làm suy giảm hiệu ứng lan tỏa. Nếu thiếu vắng những cải thiện căn bản về khả năng hấp thụ đầu tư, thì các chính sách ưu đãi thuế hay hỗ trợ khác vẫn sẽ không thể mang lại hiệu quả như mong muốn.

VBF thực sự là một diễn đàn hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam.