PVFCCo đã hoàn thành kế hoạch cả năm các chỉ tiêu sản lượng sản xuất và chỉ tiêu tài chính

PVFCCo đã hoàn thành kế hoạch cả năm các chỉ tiêu sản lượng sản xuất và chỉ tiêu tài chính

Tính đến hết tháng 11/2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2,0% - 11% kế hoạch 11 tháng đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng như tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 437,8 nghìn tỉ đồng trước 1 tháng; nộp Ngân sách nhà nước hoàn thành kế hoạch cả năm đạt 74,6 nghìn tỉ đồng, đạt trước 2 tháng; Sản xuất phân đạm đạt 1,52 triệu tấn, hoàn thành kế hoạch cả năm.

Trong 11 tháng, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 23,28 triệu tấn, trong đó, sản lượng khai thác dầu đạt 14,27 triệu tấn, bằng 94% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí đạt 9,01 tỉ m3, bằng 85% kế hoạch; sản xuất điện tháng 11 đạt 1,55 tỷ kWh, tính chung 11 tháng đạt 18,63 tỷ kWh; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 11 đạt 569,2 nghìn tấn, tính chung 11 tháng đạt 5,60 triệu tấn, bằng 95% kế hoạch 11 tháng và bằng 82,4% kế hoạch năm...

Đến hết tháng 11, bốn đơn vị thành viên của PVN đã hoàn thành kế hoạch cả năm các chỉ tiêu sản lượng sản xuất và chỉ tiêu tài chính bao gồm: Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR), Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Bên cạnh đó, các đơn vị Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas), Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu tài chính hợp nhất (tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách nhà nước).