Nông nghiệp VN được đánh giá là phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, do đó đặt ra cho ngành những yêu cầu thay đổi để phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập, giúp người nông dân yên tâm làm giàu từ nông nghiệp.