Theo đó, Thái Bình có 3.105,7ha đất nông nghiệp được DN, nông dân thực hiện tích tụ để sản xuất nông nghiệp hàng hóa, trong đó có 37 DN thực hiện tích tụ. Diện tích đất tích tụ có từ 10ha trở lên là trên 1.800ha.

Có ba hình thức tích tụ: Thuê đất của nông dân (chiếm 97% diện tích đã thực hiện tích tụ), nông dân góp quyền sử dụng đất vào hợp tác xã, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các mô hình này đều được đánh giá hiệu quả cao hơn so với sản xuất nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, Thái Bình cũng đang tích cực xây dựng các mô hình liên kết với nông dân để sản xuất quy mô lớn theo mô hình cánh đồng mẫu.

Tích tụ ruộng đất phục vụ nông nghiệp ở Thái Bình

Tích tụ ruộng đất phục vụ nông nghiệp ở Thái Bình

Mặc dù quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất tại Thái Bình đang diễn ra đúng hướng, song quá trình này còn hạn chế, tình trạng manh mún vẫn còn phổ biến trong nông thôn. Điều này hạn chế thực hiện cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ cũng như phát huy lợi thế nền kinh tế hàng hóa trong nông nghiệp. Do tình trạng manh mún và kém hiệu quả kinh tế, không ít người nông dân kém nhiệt tình đầu tư vào nông nghiệp, có xu hướng chuyển vốn sang đầu tư các lĩnh vực khác, hoặc không sản xuất nhưng vẫn giữ ruộng đất “phòng cơ”.

Do đó, UBND tỉnh Thái Bình đề nghị với Trung ương, Chính phủ và Quốc hội sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đào tạo lao động, hỗ trợ các khâu dịch vụ trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đề nghị Chính phủ cho phép tỉnh Thái Bình được triển khai thí điểm cơ chế tích tụ đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.