(DĐDN) - Theo Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm, đến hết năm 2016, tổng doanh thu ngành bảo hiểm ước đạt 85.491 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015.

tin-bao-hiem Doanh nghiệp bảo hiểm đang có bước phát triển đóng góp vào nền kinh tế.

Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 36.372 tỷ đồng (tăng 14,68% so với năm 2015), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt  49.119 tỷ đồng (tăng 28,35% so với năm 2015).

Ngành bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 185.772 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2015.Trong đó các DN bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 34.449 tỷ đồng, các DN bảo hiểm nhân thọ ước đạt 151.323 tỷ đồng.

Đến hết năm 2016, tổng tài sản của các DN bảo hiểm ước đạt 239.193 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015. Trong đó, các DN bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 67.585 tỷ đồng, các DN bảo hiểm nhân thọ ước đạt 171.608 tỷ đồng. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm của các DN bảo hiểm ước đạt 144.557 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2015. Số tiền chi trả bảo hiểm cả năm 2016 ước đạt 26.737 tỷ đồng.

Được biết, hết tháng 11 năm 2016, tổng doanh thu phí của toàn ngành bảo hiểm ước đạt 77.282 tỷ đồng, tăng 23,01% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.518 tỷ đồng, tăng 14,15%; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 43.764 tỷ đồng, tăng 30,8%. Trong 11 tháng qua, các DN bảo hiểm đã thực hiện việc chi trả số tiền bảo hiểm ước đạt 24.440 tỷ đồng, tăng 1,76% so với cùng kỳ năm 2015.

Hoàng Oanh