(DĐDN) - Mới đây, Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 cho DNNVV.

Doanh nghiệp nhỏ vừa vừa sẽ có 4 chương trình ưu đãi năm 2017 với tổng vốn 560 tỷ đồng.

Theo đó, Doanh nghiệp nhỏ vừa vừa sẽ có 4 chương trình ưu đãi năm 2017 với tổng vốn 560 tỷ đồng.

Quỹ hỗ trợ này sẽ tập trung vào 4 nhóm đối tượng DNNVV hoạt động 4 lĩnh vực: đổi mới sáng tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 3 ngân hàng nhận ủy thác của Quỹ là: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM.

Cũng theo Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 cho DNNVV sẽ được triển khai đến ngày 31/12/2017 hoặc đến khi hạn mức của Chương trình sử dụng được dùng hết hoặc khi có thông báo chính thức của Quỹ về thay đổi bổ sung nội dung chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước. Thời hạn Quỹ nhận hồ sơ từ ngân hàng ủy thác đợt 1 năm 2017 là từ ngày 6/3-31/3/2017.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được vay tối đa 70% tổng mức đầu tư của dự án, phương án sản xuất - kinh doanh (Quỹ không cho vay vốn lưu động), định mức tối đa tùy chương trình. Về mặt lãi suất, các chương trình cam kết, lãi suất vay ngắn hạn là 5,5%/năm; lãi suất vay vốn trung và dài hạn là 7%/năm. DNNVV có thể sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản đảm bảo cho khoản vay.

Chương trình hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có hạn mức là 180 tỷ đồng, mức cho vay tối đa là 20 tỷ đồng, thời gian ân hạn trả gốc là 18 tháng. Chương trình hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo cũng có hạn mức là 180 tỷ đồng, DNNVV được vay tối đa là 25 tỷ đồng, thời gian ân hạn trả gốc tối đa 18 tháng. Còn Chương trình hỗ trợ DNNVV trong ngành cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải có hạn mức là 100 tỷ đồng, DN được vay tối đa với số vốn 25 tỷ đồng, thời gian ân hạn trả gốc là 24 tháng.

Để có thể tiếp cận được 3 gói tài chính nêu trên, các DNNVV hoạt động trên thời gian 2 năm kể từ thời điểm đăng ký kinh doanh, đáp ứng được các tiêu chí bắt buộc tại Điều 6 Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT và có dự án/phương án sản xuất kinh doanh vay vốn để thực hiện đầu tư cơ bản phục vụ sản xuất. Đồng thời, dự án, phương án sản xuất kinh doanh phải thuộc mã ngành được hướng dẫn cụ thể theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng Chương trình hỗ trợ DNNVV đổi mới sáng tạo, DN có nhu cầu sẽ được vay với mức tối đa là 10 tỷ đồng, thời gian ân hạn trả gốc tối đa là 24 tháng. Mục tiêu của Chương trình là khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong DNNVV theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP, Quỹ Hỗ trợ DNNVV và các ngân hàng nhận ủy thác triển khai Chương trình Hỗ trợ DNNVV đổi mới sáng tạo. Muốn tiếp cận được gói tài chính này, các DNNVV đổi mới sáng tạo phải đáp ứng được các tiêu chí, gồm: tiêu chí bắt buộc quy định tại Điều 6, Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ KH&ĐT ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ; được hỗ trợ, tài trợ, đầu tư từ bất kỳ quỹ, chương trình, dự án nào của Chính phủ Việt Nam hoặc chính phủ nước ngoài có mục tiêu hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; hoặc được giải trong bất kỳ cuộc thi khởi nghiệp nào được tổ chức bởi các cơ quan chính phủ, các tổ chức đại diện DN cấp quốc gia…

Quỹ không ưu tiên hỗ trợ các trường hợp là: DNNVV có tổng nguồn vốn (vốn nguồn tương đương với tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của DN) lớn hơn 100 tỷ đồng (trừ 2 trường hợp cụ thể); DNNVV có vốn sở hữu của Nhà nước; DNNVV tái chế phế liệu nhập khẩu hoặc dự án liên quan đến hoạt động chôn lấp rác thải.

Nha Trang