Cùng với các bộ như Công Thương, Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Thông tin và Truyền Thông, Giao thông vận tải... Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã cắt giảm, loại bỏ nhiều rào cản, thủ tục hành chính.

br class=

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ trong lần làm việc với Bộ KH&CN

“Kỳ tích được xác lập”

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng khẳng định, sự chuyển động của ngành KH&CN đang có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện ở cả các cấp, các ngành.

Thực tế cho thấy, việc đổi mới công tác quản lý trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp theo hướng xã hội hóa các hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận đã nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.

Tổ chức đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) hiện nay được phát triển theo hướng xã hội hóa theo Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ ĐGSPH.

Trong năm 2018 và các năm tiếp theo, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục rà soát, loại bỏ những rào cản, thủ tục còn bất cập, để mang lại thuận lợi tốt hơn doanh nghiệp và nhu cầu phát triển của cả nền kinh tế.

Đến nay, Bộ KH&CN đã cấp giấy chứng nhận (GCN) đăng ký hoạt động cho 111 tổ chức thử nghiệm, 36 tổ chức chứng nhận; 15 tổ chức giám định theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP; 28 tổ chức thử nghiệm, 19 tổ chức chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN. Đã chỉ định 69 tổ chức đánh giá sự phù hợp để phục vụ quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN.

Hoạt động ĐGSPH đã góp phần tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa đảm bảo an toàn, chất lượng, tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành.

Có các kết quả như vậy dù là “kỳ tích” tuy nhiên, theo Bộ KH&CN, trong năm 2018 và các năm tiếp theo, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, loại bỏ những rào cản, thủ tục còn bất cập, để mang lại thuận lợi tốt hơn doanh nghiệp và nhu cầu phát triển của cả nền kinh tế.

Tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng

Trong Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đã nêu rất rõ các nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động.

Một trong các mục tiêu quan trọng là Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chương trình hành động triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Sớm phê duyệt và tổ chức thực hiện đồng bộ tất cả các đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành, lĩnh vực trọng tâm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát và chỉ đạo thực hiện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp trong năm 2018.

Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu, xây dựng chương trình quốc gia về tăng trưởng năng suất lao động; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học quản lý, chất lượng đào tạo nghề, cải thiện quản trị nhà nước, quản trị doanh nghiệp, phấn đấu năng suất lao động xã hội tăng trên 6%; cải thiện tích cực tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng GDP, năm 2018 đạt trên khoảng 46%; cải thiện các mặt của lĩnh vực xã hội, nâng dần giá trị và vị trí xếp hạng về chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam trên bảng xếp hạng của thế giới.

Bạn đang đọc bài viết Một kỳ tích đạt nhiều đích tại chuyên mục Thời sự của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,