Ảnh: Internet.

Phương án 1: Khoán gọn. Căn cứ khoảng cách đưa đón, tần suất, khoảng cách đi công tác và đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện tương đương trên thị trường tại địa phương để xác định mức khoán cụ thể cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe.

Phương án 2: Thanh toán theo km thực tế và đơn giá dịch vụ của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường.

Nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng xe được Bộ Tài chính đưa ra là tổng chi phí cho sử dụng xe không cao hơn chi phí sử dụng xe của năm trước liền kề (khi chưa áp dụng khoán). Đồng thời, việc khoán kinh phí sử dụng xe phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả hơn việc trang bị ô tô.

Trường hợp tất cả chức danh có tiêu chuẩn sử dụng ô tô áp dụng khoán kinh phí thì cơ quan, đơn vị đó không trang bị ô tô. Trường hợp đã trang bị thì phải sắp xếp lại số xe hiện có và xử lý theo quy định.

Đối tượng thực hiện khoán kinh phí gồm: Thứ trưởng, Tổng cục trưởng và các chức danh tương đương ở Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng quyết định thành lập.

Mức khoán kinh phí sẽ do đơn vị công tác của các chức danh nêu trên quyết định theo một trong 2 phương án.

Theo đó,  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp quyết định hình thức, mức khoán cố định theo tháng hoặc thanh toán trên cơ sở khoảng cách thực tế để áp dụng cho các chức danh thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng thành viên của tập đoàn quyết định hình thức, mức khoán cố định theo tháng hoặc thanh toán trên cơ sở khoảng cách thực tế để áp dụng cho các chức danh thuộc phảm vi quản lý, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề thanh lý xe công, dự thảo của Bộ Tài chính quy định xe ô tô được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện như: Đã sử dụng vượt hết thời hạn sử dụng theo chế độ quy định hoặc sử dụng ít nhất 250.000 km (đối với địa bàn miền núi, vùng hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn là 200.000 km).

Trường hợp xe ô tô đã đáp ứng các điều kiện này, nhưng vẫn còn sử dụng được thì tiếp tục sử dụng để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Chưa hết thời hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc việc sửa chữa không hiệu quả theo kiểm định của cơ quan có chức năng.