Đến năm 2025, Quảng Nam sẽ có 92 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.613,14 ha với giá trị sản xuất công nghiệp tương ứng 30.000 tỷ đồng và đạt 35.000 tỷ đồng vào năm 2035.