Một số doanh nhân khởi nghiệp không phải là những người giỏi lập kế hoạch. Họ hay phó mặc cho hoàn cảnh, và cố thích ứng với các thay đổi mà họ không chuẩn bị trước để ứng phó.

1 2 3 4 5 6 7 8