Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 74/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Hùng Vương, địa chỉ Lô 44 – Khu công nghiệp Mỹ Tho, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam (HoSE: HVG).

Theo đó, UBCKNN đã quyết định phạt tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Hùng Vương không báo cáo UBCKNN các tài liệu sau: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 17/4/2015 về điều chỉnh vốn điều lệ tại Điều lệ công ty, Nghị quyết HĐQT số 250515/NQ-HĐQT ngày 25/5/2015 về phát hành trái phiếu riêng lẻ, Công bố thông tin (CBTT) về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015, Nghị quyết HĐQT ngày 11/12/2015 về triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Nghị quyết HĐQT ngày 19/2/2016 về mua 5 triệu cổ phiếu quỹ, Nghị quyết HĐQT ngày 23/2/2016 về điều chỉnh vốn điều lệ tại Điều lệ công ty, CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15, Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016, công văn số 7/5/2016 về đính chính một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 2/2016, công bố thông tin ngày 15/6/2016 thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016, Báo cáo thường niên năm 2016.

Công ty cổ phần Hùng Vương báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu sau: Nghị quyết HĐQT ngày 19/5/2015 mua 5 triệu cổ phiếu quỹ; Báo cáo thường niên năm 2015, BCTC riêng và hợp nhất Quý 1/2016; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; BCTC riêng và hợp nhất Quý 2/2016 và giải trình kết quả kinh doanh; BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán; BCTC riêng và hợp nhất Quý 1/2017).

Đặc biệt, cơ quan thanh tra còn xem xét thêm cả tình tiết tăng nặng, vì HVG đã vi phạm hành chính nhiều lần quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Do đó, UBCKNN quyết định phạt thêm 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (sửa đổi Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Nguyên nhân vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin sai lệch (BCTC riêng và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2016 do Công ty cổ phần Hùng Vương lập và CBTT ngày 31/10/2016 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) so với BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (CBTT ngày 02/02/2017 trên HSX) có sự sai lệch về số liệu của nhiều khoản mục, bao gồm doanh thu, giá vốn hàng bán, hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả, lợi nhuận sau thuế. BCTC riêng và BCTC hợp nhất bán niên năm 2016; BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý 3/2016 do Công ty cổ phần Hùng Vương lập và CBTT có sai lệch số liệu và phải điều chỉnh lại).

Đồng thời, UBCKNN cũng nêu rõ biện pháp khắc phục hậu quả, đó là buộc HVG cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Công Ty Cổ Phần Hùng Vương tiền thân là Công Ty TNHH Hùng Vương, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003 tại khu Công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Đây được đánh giá là doanh nghiệp chế biến cá da trơn xuất khẩu lớn nhất Việt Nam và là doanh nghiêp duy nhất ở Việt Nam có quy trình sản xuất khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu và cũng là đơn vị dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam trong suốt một thời gian dài.

Năm 2017 Công ty cổ phần Hùng Vương đặt kế hoạch doanh thu 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu quý 2/2017 của công ty này đã giảm một nửa so với cùng kỳ, chỉ đạt 2.949 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 11%, còn 266 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 42 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đồng thời ghi nhận mức lỗ 41 tỷ đồng. 

Trước đó, HVG công bố BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2017 (niên độ 01/10/2016 đến 31/03/2017) với con số lỗ lên đến gần 173 tỷ đồng, tăng thêm hơn 140 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết trên HOSE vào cuối năm 2009, với mã chứng khoán HVG. Giá cổ phiếu đã phản ánh hầu hết sự tiêu cực trong kết quả kinh doanh của HVG.

SGDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HVG do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 trên BCTC soát xét bán niên năm 2017 của HVG là số âm, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HVG sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Hùng Vương. Như vậy, cổ phiếu HVG đồng thời nằm trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 là số âm và trong diện cảnh báo do vi phạm quy định công bố thông tin từ bốn (04) lần trở lên trong vòng một (01) năm.

Như vậy, HVG đang trượt dốc ngày càng xa hơn so với đỉnh ngôi vương cá tra mà họ đã gây dựng được thời gian qua.