(DĐDN) - Giám đốc Học viện không đủ tiêu chuẩn, dư thừa 02 Phó giám đốc là những thông tin bạn đọc tiếp tục phản ánh về dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

anh-anh-san Ông Vũ Văn San - người " bị tố" chưa đủ tiêu chuẩn làm Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông theo quy định của Luật Giáo Dục Đại học.

Ông Vũ Văn San có đủ tiêu chuẩn bắt buộc đối với vị trí Giám đốc học viện?

Theo phản ánh của bạn đọc, ông Vũ Văn San - Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông không đủ tiêu chuẩn bắt buộc đối với vị trí Giám đốc Học viện.

Theo qui định tại Điều 20 Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hộị ban hành Luật Giáo dục Đại học và Điều 11 Điều lệ trường Đại học được Thủ tướng ban hành tại quyết định 70/2014/QĐ-TTg, ngoài tiêu chuẩn có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về khoa học, giáo dục, có năng lực quản lý…còn có quy định đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 05 năm.

Tại điểm a Khoản 2 Điều 11 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã được ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ- BTTTT ngày 25/5/2016 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông cũng quy định rõ:

  1. Giám đốc Học viện phải có các tiêu chuẩn sau đây:  a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về khoa học, giáo dục, có năng lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 05 năm;

Tuy nhiên, trong thông tin lý lịch của ông Vũ Văn San được các báo đưa tin công khai trong ngày ông San nhận quyết định bổ nhiệm không có dòng nào về thời gian ông làm quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học nào theo quy định.

Đồng chí Vũ Văn San sinh ngày 5/10/1961, từng là học viên của Học viện từ năm 1978 - 1983, sau đó bảo vệ Thạc sĩ cũng tại Học viện. Năm 1999, bảo vệ Tiến sĩ Điện tử Viễn thông tại Hàn Quốc. Tháng 7/1983, đồng chí Vũ Văn San làm chuyên viên của Phòng Nghiên cứu kỹ thuật thông tin quang, thuộc Viện Kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện. Sau đó được bổ nhiệm làm Phó Phòng, Trưởng phòng. Đến tháng 2/2003, đồng chí Vũ Văn San chuyển sang Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ TT&TT); Tháng 5/2005, được bổ nhiệm làm Vụ phó Vụ Khoa học Công nghệ. Vào tháng 12/2014, đồng chí Vũ Văn San được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; và tháng 5/2015, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Phụ trách Học viện.

5 Phó Giám đốc có dư thừa theo quy định?

Theo qui định tại Điều 12 Điều lệ trường Đại học được Thủ tướng ban hành tại Quyết định 70/2014/QĐ-TTg “Mỗi trường đại học có không quá 03 phó hiệu trưởng”.

Trường hợp đặc biệt, đối với các trường đại học có qui mô đào tạo trên 20.000 sinh viên chính qui và được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ thì có thể bổ sung thêm 1 hoặc 2 phó hiệu trưởng sau khi được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực tế, hiện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có đến 5 phó giám đốc (gồm các ông: Vũ Tuấn Lâm; Tân Hạnh; Hoàng Đăng Hải; Trần Quang Anh; Đặng Hoài Bắc); Qui mô đào tạo của Học viện chỉ gần 15.000 sinh viên chính qui.

Ban Giám đốc Học Viện CN - BC - VT tại website của Học viện http://portal.ptit.edu.vn/co-cau-to-chuc/ban-giam-doc/ Ban Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại website của Học viện

Theo các thông tin phản ánh, việc bổ sung thêm 02 Phó Giám đốc học viện (vượt số lượng so với qui định) chưa được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm làm rõ các vấn đề bạn đọc phản ánh về Học viện Bưu chính Viễn thông, giải đáp các thắc mắc của dư luận, đảm bảo uy tín của Học viện nếu các phản ánh trên là không có cơ sở.

Nhưng trước hết Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cần minh bạch thông tin, và trả lời báo chí theo các quy định của Luật báo chí bởi trước đó (ngày 23/08/2016), Báo Diễn đàn Doanh nghiệp có công văn số 335/2016/DĐDN-CV về việc cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của độc giả gửi Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Đại diện Học viện là ông Đào Quang Chiểu - Chánh văn phòng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã nhắn tin xác nhận đã nhận được công văn, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin phản hồi.

.

Trúc Linh – Minh Hoàng