ĐBQH Nguyễn Thị Lệ Thủy - tỉnh Bến Tre phát biểu ý kiến.

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ Thủy - tỉnh Bến Tre phát biểu ý kiến.

Đây là một trong những vấn đề đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thuỷ (Bến Tre) đưa ra trong việc “hiến kế” sửa đổi Luật đo đạc bản đò chiều nay 20/11, tại Hội nghị Diên Hồng. 

Theo đại biểu Thuỷ, qua nghiên cứu báo cáo giải trình và ý kiến tiếp thu của Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường kèm theo công văn số 6004 và gợi ý thảo luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật, thì Dự thảo Luật thừa nhận có tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài cùng tham gia hoạt động đo đạc bản đồ, đã liên doanh dịch vụ thì phải có sản phẩm và phải cho phép kinh doanh sản phẩm để thu lợi nhuận. 

“Hoạt động mua bán trao đổi chuyển giao các sản phẩm về đo đạc bản đồ có được điều chỉnh bởi Luật không? Nếu có thì cần điều chỉnh vào phạm vi điều chỉnh của Luật” - đại biểu Thuỷ nói. 

Cũng theo đại biểu Thuỷ, theo Điều 2 thì Luật này áp dụng cho cá nhân tổ chức trong nước và nước ngoài khai thác dữ liệu thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ trong phạm vi nước Việt Nam và công nhận bản đồ số trên mạng internet là xuất bản phẩm bản đồ để quản lý. Hiện nay soạn thảo cũng dự kiến bổ sung khoản 9 Điều 38 quy định tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ bản đồ số phải đặt máy chủ trong lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn an ninh dữ liệu. “Google, yahoo... có áp dụng của Luật này không, khi các tổ chức này đưa bản đồ lên internet từ máy chủ ở nước ngoài những người khai thác sử dụng mới ở trên lãnh thổ Việt Nam?” – đại biểu Thủy chất vấn. 

Bên cạnh đó, về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc bản đồ ở Điều 4, đại biểu Thuỷ chưa đồng tình cao với giải trình dự kiến tiếp thu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, về nguyên tắc tuân thủ các quy ước quốc tế, ban soạn thảo cho rằng hoạt động đo đạc và bản đồ liên quan nhiều đến chủ quyền lãnh thổ an ninh quốc gia, do đó không nên đưa việc quy ước quốc tế thành nguyên tắc chung để quy định tại một số nội dung cụ thể có liên quan để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

“Việc tuân thủ các điều ước quốc tế đã ký kết là trách nhiệm, bởi trước khi ký kết các điều ước Quốc tế chúng ta đã cân nhắc kỹ về chủ quyền an ninh, an toàn Quốc gia. Hơn nữa ở đây tôi chỉ muốn đề cập đến quy ước, nếu không tuân thủ sẽ khó thực hiện việc hợp tác quốc tế, thậm chí kế thừa dùng chung trong nước cũng sẽ khó khăn” - đại biểu Thuỷ nhấn mạnh. 

Thực tế, trong điều kiện khoa học công nghệ đang phát triển nhanh, việc phát triển công nghệ cac thiết bị máy móc đo đạc và lập bản đồ tiến tiến vượt quá khả năng nguồn lực, các tổ chức trong nước phải chấp nhận kết quả kiểm định chất lượng đo các tổ chức quốc tế, hay là việc thừa nhận các chứng chỉ hành nghề của các tổ chức nước ngoài cấp cho người nước ngoài.

Mặt khác, quy tắc kế thừa sản phẩm tư liệu tài liệu lịch sử, ban soạn thảo cho rằng quy định tại khoản 4 Điều 4 là chưa thoả đáng bởi khoản 4 chỉ quy định nguyên tắc kế thừa của đo đạc và lập bản đồ chuyên ngành... còn những sản phẩm đo đạc bản đồ chuyên ngành, bản đò chuyên ngành đã có sẵn đã tố nhiều kinh phí để thực hiện có được sử dụng chính thống hay không?