Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV (Petrolimex Sài Gòn) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam  (Petrolimex) - Bộ Công Thương, hiện là một trong những DN có hệ thống kho cảng xăng dầu và hệ thống bán lẻ xăng dầu lớn nhất nước.

Tham dự khóa đào tạo là các trưởng, phó phòng ban tại các đơn vị văn phòng điều hành công ty, tổng kho xăng dầu nhà bè, xí nghiệp bán lẻ xăng dầu, cụ thể là các phòng ban: ban quản trị chất lượng, ban pháp chế thanh tra, ban tài chính kế toán, phòng HCTH, phòng CNTT, phòng PTDN, phòng TCCB, phòng KTDV, phòng QLKT, phòng KDXD, phòng BV-PCCC … Là những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ quản lý của công ty.

Chương trình được đào tạo theo chuẩn quốc tế COSO® do Học Viện Kiểm soát Nội Bộ ICI® phát triển, chi tiết hóa và hoàn chỉnh, trở thành một chuẩn mực đã được công nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới, bao gồm các nội dung trong khung quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế, được công nhận rộng rãi trên thế giới, và được áp dụng ở những tập đoàn toàn cầu. Chương trình cung cấp về khung quản trị rủi ro, phương pháp triển khai, vai trò trách nhiệm trong tổ chức, các biểu mẫu, công cụ nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro, chiến lược kiểm soát rủi ro ở các cấp độ về môi trường, hệ thống và hoạt động trong toàn tổ chức

Khóa đào tạo lý thuyết song song cùng hướng dẫn, phân tích sâu thực tế Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp để học viên triển khai lý thuyết trên cơ sở tình huống thực tế ở mỗi phòng ban. Khóa học hướng dẫn các bước cụ thể, cung cấp tài liệu, biểu mẫu để triển khai trong thực tế. Hiện FMIT® là đơn vị đào tạo độc quyền và duy nhất chương trình Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO® tại Việt Nam.

Ngoài Petrolimex Sài Gòn, cũng đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khác tại Việt Nam cũng đã tham gia các khóa đào tạo của  FMIT®.