EVNFinance giữ vai trò chủ đạo trong thu xếp vốn, tài trợ vốn cho ngành điện

EVNFinance giữ vai trò chủ đạo trong thu xếp vốn, tài trợ vốn cho ngành điện

Năm 2017, là năm thứ 10 EVNFinance có mặt trên thị trường tài chính Việt Nam, tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh có lãi, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, thực hiện thành công sứ mệnh đối với ngành điện, đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng.

Đến 31/12/2017, tổng tài sản đạt 19.341 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 211,8 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ nợ xấu tại 31/12/2017 là 2,09%, duy trì dưới 3% theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước quy định.. Năm 2018, kế hoạch lợi nhuận đặt ra tăng trưởng 10%, đạt 230 tỷ đồng. 

Đại hội cũng đã thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội: Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, sửa đổi Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ, được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật,...

Đại hội đồng cổ đông cũng đã đồng thuận với những cam kết của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, đó là đến năm 2022, EVNFinance trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam. EVNFinance giữ vai trò chủ đạo trong thu xếp vốn, tài trợ vốn, đầu tư, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính cho các tổ chức hoạt động trong ngành điện, các thành phần kinh tế khác và cá nhân; Đồng thời là một trong những tổ chức tín dụng hàng đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ bán lẻ tại thị trường Việt Nam, kinh doanh có lợi nhuận hàng năm, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.