Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của EVN mới đây.

Tái cơ cấu 9 Tổng công ty

Báo cáo tại Hội nghị, ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, năm 2017, công tác tái cơ cấu và quản trị doanh nghiệp đã được EVN tổ chức thực hiện nghiêm túc theo định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020, cùng với việc phổ biến, quán triệt tới các đơn vị, EVN đã phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu 9 Tổng công ty.

  EVN đang hoàn thiện các thủ tục xác định giá trị doanh nghiệp các Tổng công ty phát điện 1 và 2, dự  kiến hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2018.

Đặc biệt, EVN đã triển khai các bước cổ phần hóa các Tổng công ty phát điện theo đúng quy định. Trong đó, phương án cổ phần hóa Tổng công ty phát điện 3 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 12/2017.
Hiện, EVN đang hoàn thiện các thủ tục xác định giá trị doanh nghiệp các Tổng công ty phát điện 1 và 2, dự kiến hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2018.

Ông Võ Quang Lâm cũng cho biết, công tác thoái, giảm vốn trong năm 2017 của EVN đạt hiệu quả cao. Tập đoàn và các đơn vị thực hiện thoái, giảm vốn tại 8 công ty cổ phần với giá trị phải thoái/giảm vốn là 269,54 tỷ đồng, giá trị thu về 386,58 tỷ đồng, thặng dư 117,0 tỷ đồng. Trong đó, EVN đã thoái vốn được 187,5 tỷ đồng (theo mệnh giá) tại EVNFC, giá trị thu về 218,51 tỷ đồng, thặng dư 31,0 tỷ đồng.

Tiếp tục thoái vốn

Năm 2018, EVN tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020. Đồng thời, kiện toàn mô hình tổ chức quản lý của cơ quan EVN, các Tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN. EVN cũng thực hiện cổ phần hóa các Tổng công ty phát điện theo kế hoạch được duyệt. Cụ thể, EVN chào bán ra công chúng (IPO), bán cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cổ phần hóa Tổng công ty phát điện 3 (GENCO3); Công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa và xây dựng Phương án cổ phần hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện IPO đối với Tổng công ty phát điện 1 (GENCO1) và Tổng Công ty phát điện 2 (GENCO 2). EVN cũng tiếp tục thoái vốn của Tập đoàn và của các Tổng công ty tại các công ty cổ phần, như: thoái vốn tại EVNFinance, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh, Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình, CTCP tư vấn xây dựng điện 3 và 4.

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2100/QĐ-TTg về việc Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO3). Theo đó, hình thức cổ phần hoá là giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Giá trị thực tế của doanh nghiệp được đánh giá lại là gần 93.000 tỷ đồng; Vốn điều lệ 20.809.000.000.000 đồng, EVN nắm giữ  1.061.300.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ. Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động trong EVNGENCO3 là 3.424.100 cổ phần, tương đương 0,1645% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 749.124.000 cổ phần, tương đương 36% vốn điều lệ. Cổ phần bán đấu giá công khai (IPO) là 267.051.900 cổ phần, tương đương 12,8355% vốn điều lệ. Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng sẽ được diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo phương thức bán đấu giá công khai với giá khởi điểm là 24.600 đồng/cổ phần. Dự kiến việc chào bán công khai cổ phần lần đầu ra công chúng sẽ được thực hiện vào đầu tháng 2/2018.