(DĐDN) - Ông Nguyễn Văn Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế TƯ nói về việc tái cơ cấu doanh nghiệp tại Hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TƯ về "Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017".

Hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TƯ về "Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017" diễn ra sáng 9/12 tại Hà Nội.

Ông Bình đánh giá, trong 5 năm vừa qua, đặc biệt là năm 2016, tất cả các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp TƯ, những đơn vị tập trung, chỉ đạo quyết liệt đến quá trình tái cơ cấu, áp dụng chuẩn mực kinh doanh mới... đều có những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã có những bước cải tiến mạnh mẽ.

"Ngược lại, những doanh nghiệp mà chưa thực sự quan tâm tới tái cơ cấu, hay chỉ mang tính chất đối phó, hình thức, nhà nước bảo tái cơ cấu thì tái. Nhưng không thực chất, chỉ mang tính chiếu lệ, đối phó, thì sẽ tiếp tục gặp khó khăn", ông Nguyễn Văn Bình nói.

"Các đồng chí đừng nên nghĩ đây là nhiệm vụ của nhà nước, của chính phủ, mà đó là nhiệm vụ nội tại của doanh nghiệp. Các đồng chí không vận động thì không có kết quả được", ông Bình nhấn mạnh.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh thế Trung ương cũng yêu cầu, tái cơ cấu phải là phải một nhiệm vụ trọng tâm của các doanh nghiệp còn lại trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong năm 2017.

Năm 2016, tuy doanh thu và nộp ngân sách của các doanh nghiệp toàn Khối đạt kết quả thấp hơn năm 2015 do ảnh hưởng của giá dầu xuống thấp, nhưng điểm sáng quan trọng là hiệu quả hoạt động của các Doanh nghiệp đều tăng cao, đặc biệt là các đơn vị trong lĩng vực ví dụ như: VNPT, Vietcombank, SCIC, VietNam Airlines, Petrolimex, VTC, VNpost,...

Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty toàn Khối ước đạt 1,428,519 nghìn tỷ đồng, tăng 8,87% so với năm 2015; Nộp ngân sách nhà nước đạt 195 nghìn tỷ đồng, bằng 86,98% năm 2015. Tăng trưởng tín dụng các ngân hàng thương mại trong Khối ước đạt 15,04%; nợ xấu các ngân hàng dưới 3%.

Đặc biệt, chất lượng tài sản và tín dụng cao, BIDV là ngân hàng Việt Nam đầu tiên có tổng tài sản vượt trên 1 triệu tỷ đồng, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên thu hồi xong nợ xấu từ VAMC, đưa nợ xấu về một sổ và dẫn đầu về lợi nhuận trước thuế( trên 8.200 tỷ đồng).

Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp được tập trung triển khai quyết liệt, tạo được bước chuyển quan trọng về cổ phần hoá, thoái vốn ngoài ngành và nâng cao hiệu quả hoạt động theo đề án tái cơ cấu được phê duyệt. Toàn khối chỉ còn 2/33 đơn vị kinh doanh bị lỗ.

Các doanh nghiệp trong khối thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ với nhà nước. Đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách quốc gia. Tiếp tục đi đầu thực hiện hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo việc làm, tinh thần, đời sống, vật chất cho gần 1 triệu người lao động.

5 nhiệm vụ, mục tiêu năm 2017

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng uỷ khối Doanh nghiệp trung ương cần thực hiện và đạt được.

ông Nguyễn Văn Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TƯ

Thứ nhất, triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết các Hội nghị Trung ương XII của Đảng, đặc biệt về nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp.

Thứ hai, gắn thực hiện các đề án tái cơ cấu với điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo một cách phù hợp. Điều chỉnh phù hợp với diễn biến của tình hình thế giới, khu vực; tác động của các hiệp định thương mại tự do mới; các đối thủ cạnh tranh; lưu ý các vấn đề mới về biến đổi khí hậu, môi trường...

Thứ ba, Đảng uỷ Khối, các tổ chức trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung, phương thức lãnh đạo đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của Nhà nước, trong đó cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí đủ sức điều hành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Nâng cao năng lực dự báo, định hướng, tham gia ý kiến có chất lượng để cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề lớn về chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác phối hợp một cách toàn diện giữa Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương với các bộ, ban, ngành trung ương nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo các doanh nghiệp trong khối. Phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng Trung ương, nghiên cứu, đề xuất các vấn đề về chính sách phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, mô hình tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp, mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp.

Cuối cùng, tập trung xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ các đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch tổng thể tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ; đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu của Chính phủ; các phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt, thực hiện nghị quyết 30-NQ/TƯ ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về "tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp".

Lắng nghe phát biểu của ông Nguyễn Văn Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TƯ tại đây.

Hoàng Sang - Phương Thảo