Với tất cả quyết tâm, bản lĩnh và trách nhiệm trước vận mệnh của Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP), của Ngành Dầu khí và trước truyền thống Anh hùng của những thế hệ “Người đi tìm lửa PVEP”, Ban Lãnh đạo và tập thể người lao động PVEP đã đoàn kết, nhất trí, triển khai quyết liệt các g..

1 2 3 4 5 6 7 8