(DĐDN) - Công ty cổ phần Thế Giới Số (Digiword Corporation - “DGW”) vừa công bố Nghị quyết HĐQT tăng vốn điều lệ trong quý IV/2016. Theo đó, Nghị quyết thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng với  tỷ lệ 30% từ nguồn thặng dư vốn.

digiworld Công ty cổ phần Thế Giới Số (Digiword Corporation - “DGW”) vừa công bố Nghị quyết HĐQT tăng vốn điều lệ trong quý IV/2016

Digiworld sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu  theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 30% (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần được quyền nhận thêm 03 cổ phần). Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm khoảng 9.138.558 cổ phần tương đương giá trị theo mệnh giá 91.385.580.000 đồng.

Nguồn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán của công ty đến thời điểm 30/06/2016 là 152.617.941.416 đồng. Số cổ phần phát hành thêm được niên yết trên sàn Hose.

Digiword đã niêm yết trên sàn Hose tháng 8/2015, MCK:DGW với tổng vốn niêm yết ban đầu là 235,8 tỷ đồng. Như vậy sau đợt tăng vốn này, vốn điều lệ của Digiworld sẽ tăng thêm 91.385.580.000 đồng và đạt 397.518.870.000 đồng.

Phương Nhi