(DĐDN) - Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ 2 phương án khoán kinh phí sử dụng xe công theo mức cố định 6,5 triệu đồng/tháng hoặc theo số km thực tế.

Bộ Tài chính đề xuất 6,5 triệu đồng/tháng khoán xe công đối với lãnh đạo. Ảnh: Internet.

Theo dự thảo quyết định về đề xuất quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước vừa được Bộ Tài chính trình Chính phủ, việc khoán kinh phí xe công từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại sẽ là bắt buộc với các chức danh có hệ số phụ cấp từ 1,25 đến thứ trưởng và tương đương, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

\Với những chức danh này, dự thảo quy định trường hợp đi công tác thì bố trí xe phục vụ công tác chung phục vụ hoặc nhận khoán theo hình tức tự nguyện.

Hiện tại, trong quy định hiện hành, các chức danh trên vẫn được bố trí xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại.

Tại dự thảo này, Bộ Tài chính cũng đưa ra 2 phương án nguyên tắc xác định mức khoán kinh phí xe công.

Phương án 1, đưa chi phí sử dụng xe vào thu nhập với mức 6,5 triệu đồng mỗi tháng. Mức khoán này được điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng hoặc giảm trên 20%.

Phương án 2, mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan, khoảng cách đi công tác.

Đơn giá khoán là 16.000 đồng một km, được điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng hoặc giảm trên 20%. Hoặc, dựa trên đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện công cộng tương đương trên thị trường tại địa phương, việc xác định đơn giá khoán cụ thể do bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương quyết định.

Tại địa phương, cơ quan soạn thảo đề xuất, cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh sẽ tăng định mức sử dụng xe của Văn phòng Ủy ban Nhân dân và Văn phòng Hội đồng Nhân dân từ 2 xe/đơn vị lên 4 xe/đơn vị. Ngược lại, định mức của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh sẽ giảm từ 2 xe/đơn vị xuống 1 xe/đơn vị.

Liên quan đến việc xử lý xe dôi dư và sắp xếp, bố trí đội ngũ lái xe, cơ quan soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy định các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp Nhà nước xác định số lượng xe dôi dư chậm nhất sau 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Ngoài ra, các đơn vị cũng được yêu cầu hoàn thiện xử lý xe dôi dư chậm nhất 12 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Thụy Du

>> Không được mua xe công mới nếu chưa báo cáo xử lý xe cũ