(DĐDN) – Cục thuế Hà Nội vừa công bố danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn đợt 1 (tính đến ngày 31/5/2015) và đợt 2 (tính đến ngày 30/6/2015).

no-thue

Theo đó, qua rà soát đợt I, có 23 đơn vị nợ thuế lớn; đợt II có 50 đơn vị nợ thuế lớn.

Đây là biện pháp mạnh cuối cùng của Cục Thuế Hà Nội buộc phải làm sau khi đã có nhiều biện pháp nhằm giúp doanh nghiệp thuận lợi cho việc nộp thuế như: gia hạn nợ, xóa nợ thuế theo chính sách hiện hành; rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với pháp luật hiện hành trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện…

Tuy nhiên, trên địa bàn Thành phố vẫn còn một số doanh nghiệp chưa có giải pháp hữu hiệu nên kết quả sản xuất kinh doanh chưa cao, doanh nghiệp còn nợ thuế, thậm chí có doanh nghiệp nợ kéo dài. Trước thực tế này, Cục thuế Hà Nội đã triển khai nhóm giải pháp về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Theo đó, Cục Thuế Hà Nội kiến nghị các cấp có thẩm quyền tạo cơ chế, chính sách để doanh nghiệp có nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó tăng thu nhập, đồng thời có nguồn tài chính để nộp tiền nợ thuế; Phân loại chính xác tình hình nợ thuế, phân tích rõ nguyên nhân nợ thuế của từng đối tượng nợ thuế để có giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả như: động viên, thuyết phục doanh nghiệp có kế hoạch phân chia nguồn tiền để đảm bảo vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, vừa có tiền nộp nợ thuế; Đối với các dự án còn nợ tiền sử dụng đất, Cục thuế đã chỉ đạo các Chi cục thuế tăng cường rà soát, phân tích nợ của từng dự án, tìm hiểu nguyên nhân nợ, nắm chắc tình hình thực hiện dự án, tình hình SXKD, tình hình tài chính… để có biện pháp phù hợp để đôn đốc thu tiền sử dụng đất…

Hoàng Oanh