Tổng cộng 9% bằng cổ phiếu. 100% cổ đông của HDBank vui vẻ, phấn khởi, đồng thuận với phương án chia cổ tức của ngân hàng. 
Các cổ đông biểu quyết thông qua các kế hoạch của năm.

Các cổ đông biểu quyết thông qua các kế hoạch của năm.

Năm 2016, theo báo cáo tài chính hợp nhất, HDBank đã đạt được một số kết quả khả quan: Tổng tài sản đạt 150.294 tỷ đồng. Vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng. Tổng vốn huy động: 134.189 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2015. Tổng dư nợ tín dụng hợp nhất: 90.121 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2015, trong đó HDBank riêng lẻ đạt 82.104 tỷ đồng tăng 30% so với năm 2015, HDSAISON đạt 8.055 tỷ đồng, tăng 72% so với 2015.

Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 1,6%, trong đó HDBank riêng lẻ đạt 1,26%. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất: 12,53%. ROA: 0,71%. ROE: 9.24 %. Mạng lưới gồm 221 điểm giao dịch; 7.500 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc. Năm 2016, HDBank cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba lần 2 do Chủ tịch nước trao tặng.

Năm 2016 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của HĐQT gắn với những bước tiến vượt bậc của HDBank. So với năm 2011, tổng tài sản của HDBank đến ngày 31/12/2016 tăng hơn 3 lần; vốn chủ sở hữu tăng gần 3 lần; tổng huy động tăng hơn 4 lần; tổng cho vay tăng 5 lần; lợi nhuận trước thuế tăng hơn 2 lần; mạng lưới hoạt động tăng thêm hơn 100 chi nhánh và 7.500 điểm giao dịch, số lượng nhân sự tăng thêm gần 9.000 CBNV. HDBank ngày nay là một ngân hàng có tiềm lực tài chính vững chắc, có mạng lưới rộng khắp, có dịch vụ chuẩn mực quốc tế và đang vươn ra thế giới.

Hội đồng quản trị HDBank tin tưởng, kết quả tài chính năm 2017 sẽ có những bước tiến mới với mục tiêu tổng tài sản đạt 178.800, tăng 19% so với năm 2016. Huy động thị trường 1: 124.000 đồng, tăng 20% so với năm 2016. Tổng dư nợ tín dụng: 107.760 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016. Nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế: 1.300 tỷ đồng. ROA: 0,6%. ROE: 9,3%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên HDBank cũng đã thống nhất bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2017-2022, gồm 9 thành viên: Bà Lê Thị Băng Tâm, Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Ông Lưu Đức Khánh; Ông Lim Peng Khoon; Ông Chu Việt Cường; Ông Nguyễn Hữu Đặng; Ông Nguyễn Thành Đô; Bà Nguyễn Thị Tâm; Ông Lý Vinh Quang.