Doanh nhân viết Archives - Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử

Thúc đẩy liên kết chuỗi

Thúc đẩy liên kết chuỗi

(DĐDN) – Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội (2016 – 2020), Việt Nam đang đạt được những thành tựu đáng kể. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 đạt 6,68%, vượt mục tiêu đề ra là 6,2% và là mức cao nhất trong cả giai đoạn 2011 – 2015. Tuy nhiên, chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Việc khai thác và sử dụng tài nguyên chưa hợp lý và tiết kiệm, môi trường sinh thái nhiều nơi bị ô nhiễm nặng.