“Cuộc đua” cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vần còn nguyên “sức nóng”. Mỗi lãnh đạo tỉnh đều cố gắng thể hiện sức sáng tạo để tìm ra con đường ngắn nhất tiến tới mô hình quản trị chuyên nghiệp và hiệu quả phục vụ cộng đồng DN.

1 2 3 4 5 6 7 8