Chính phủ đang xây dựng Đề án về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội. Dự kiến đề án này sẽ được xem xét thông qua vào tháng 5/2018.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

BHXH mức thấp và mất cân đối 

Phát biểu tại Hội thảo quốc tế về cải cách chính sách BHXH – kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam, diễn ra sáng 29/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm hệ thống chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân cùng với quá trình đổi mới và phát triển đất nước; trong đó một trong những trụ cột quan trọng nhất là chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Cả nước hiện có trên 14,6 triệu người tham gia BHXH, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Hàng năm, có từ 4 đến 5 triệu lượt người được hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn và khoảng 150 nghìn người hưởng mới các chế độ BHXH dài hạn. Gần 3 triệu người cao tuổi được hưởng lương hưu và BHXH hàng tháng. Nếu tính cả đối tượng hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, người có công thì có trên 50% người cao tuổi ở Việt Nam được hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho rằng, chính sách BHXH vẫn còn những hạn chế, bất cập. “Diện bao phủ BHXH còn ở mức thấp so với các nước. Quỹ bảo hiểm xã hội vẫn tiềm ẩn nguy cơ về mất cân đối trong trung và dài hạn, nhất là trong bối cảnh về già hóa dân số, sự chuyển dịch cơ cấu lao động, việc làm do tác động của yếu tố hội nhập kinh tế, biến đổi khí hậu và cách mạng công nghiệp 4.0. Các chế độ BHXH còn chưa đa dạng và linh hoạt nên thiếu hấp dẫn; hồ sơ, thủ tục thực hiện BHXH còn chưa thực sự thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động….”, Phó Thủ tướng nói.

Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo quốc tế về cải cách chính sách BHXH – kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam.

Xây dựng hệ thống BHXH đa tầng

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách BHXH như một công cụ quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và phát triển bền vững của Đảng và Nhà nước.

“Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII đã chỉ rõ định hướng cải cách BHXH theo hướng: Mở rộng đối tượng tham gia, nâng cao hiệu quả của hệ thống, đổi mới cơ chế tài chính, bảo đảm phát triển bền vững quỹ bảo hiểm xã hội. Hoàn thiện chính sách BHXH là một trong những giải pháp quan trọng để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam đến năm 2030, bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tập trung đổi mới mô hình, xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, đa tầng, đa dạng các hình thức chế độ, linh hoạt trong thiết kế, chuyên nghiệp trong vận hành gắn với nâng cao chất lượng bảo đảm an sinh xã hội.

“Nhiều nước cải cách BHXH thành công nhưng cũng nhiều nước thất bại và trở thành gánh nặng lớn cho hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia, kể các các nước đã phát triển thuộc khối OECD. Vì vậy, chúng ta cần nghiên cứu kỹ, phân tích cụ thể kinh nghiệm các nước và điều kiện áp dụng để tránh bài học thất bại, áp dụng bài học thành công”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng đánh giá, trong bối cảnh nước ta hiện nay, từ thực tiễn quản lý, chỉ đạo điều hành cho thấy cải cách BHXH là nhiệm vụ rất khó khăn và phức tạp.

“Chúng ta vừa chịu sức ép về mục tiêu chính sách, vừa bị giới hạn bởi nguồn lực hạn hẹp và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội chưa cao. Để cải cách BHXH thành công đòi hỏi phải thiết kế hệ thống tổng thể, hài hòa và hợp lý trên nhiều phương diện, xem xét cả trên phương diện kỹ thuật và đồng thuận về chính trị trên cơ sở bảo đảm lợi ích chung cả trước mắt và trong trung, dài hạn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.