Đấu giá biển số xe đã được nhiều nước áp dụng, số tiền từ công tác đấu giá sẽ là nguồn lợi cho đất nước để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thực hiện các chính sách an sinh, xã hội,… nhưng cái khó nhất hiện nay trong việc bán đấu giá biển số đẹp là Việt Nam chưa có khung pháp lý cụ thể đối..

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8