Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm một phương thức bán cổ phần lần đầu

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm một phương thức bán cổ phần lần đầu

16/03/2017 3:39 Chiều

(DĐDN) – Ngoài 3 phương thức bán cổ phần hiện hành (đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành, thỏa thuận trực tiếp), dự thảo Nghị định bổ sung thêm phương pháp mới là phương pháp dựng sổ (book building).

Ông Đặng Quyết Tiến – Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính tại buổi họp báo chiều 16/3.

Tại buổi họp báo họp báo Chuyên đề Giới thiệu một số nội dung cơ bản của dự thảo nghị định mới về chuyển Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần diễn ra chiều 16/3 tại Trụ sở Bộ Tài chính, ông Đặng Quyết Tiến – Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, về các phương thức bán cổ phần lần đầu, ngoài 3 phương thức bán cổ phần hiện hành (đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành, thỏa thuận trực tiếp), dự thảo Nghị định bổ sung thêm phương pháp mới là phương pháp dựng sổ (book building).

Phương thức dựng sổ để bán cổ phần này là một phương thức phổ biến trên thế giới cần được nghiên cứu áp dụng trong quá trình cổ phần hóa. Phương pháp dựng sổ là quá trình tạo lập, tiếp nhận và ghi lại cầu cổ phiếu của nhà đầu tư, tổ chức phát hành sẽ thực hiện chào bán ra công chúng thông qua bảo lãnh phát hành. Theo đó, tổ chức bảo lãnh phát hành phối hợp với tổ chức phát hành xác định khoảng giá dự kiến và dựa vào nhu cầu của thị trường trên cơ sở dựng sổ lệnh về nhu cầu nhà đầu tư để xác định mức giá cuối cùng. Đối với số cổ phần chưa bán hết (bao gồm cả số cổ phần chưa bán hết cho các nhà đầu tư chiến lược) được hướng dẫn cụ thể như sau:

Thứ nhất, trường hợp không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần thì thực hiện bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp theo phương án cổ phần hóa đã duyệt, đồng thời thực hiện các thủ tục để chuyển doanh nghiệp sang công ty cổ phần. Số lượng cổ phần chưa bán được sẽ được điều chỉnh lại vốn điều lệ, cơ cấu vốn đề lệ và thực hiện thoái vốn sau khi doanh nghiệp đã hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

Thứ hai, trường hợp chỉ có một (01) nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần thì thực hiện thỏa thuận bán cổ phần cho nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phần với giá bán không thấp hơn giá khởi điểm với khối lượng đã đăng ký mua hợp lệ. Nếu nhà đầu tư không mua thì thực hiện theo quy định.

Thứ ba, trường hợp sau khi bán đấu giá công khai tất cả các nhà đầu tư trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai đều từ chối mua thì thực hiện theo quy định.

Thứ tư, trường hợp đã bán được một phần số cổ phần chào bán trong cuộc đấu giá công khai, số lượng cổ phần chưa bán được trong cuộc đấu giá công khai (bao gồm cả số lượng cổ phần các nhà đầu tư đã trúng giá nhưng từ chối mua) sẽ được tiếp tục thông báo đến các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá hợp lệ (trừ các nhà đầu tư đã trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai) để bán thỏa thuận bán cho các nhà đầu tư này theo khối lượng đã đăng ký và mức giá đã đặt mua tại phiên đấu giá theo nguyên tắc lựa chọn giá thỏa thuận từ mức giá đã trả cao nhất xuống mức thấp của cuộc đấu giá đã công bố trở xuống cho đủ số lượng cổ phần còn phải bán.

Nếu không bán hết cổ phần cho các nhà đầu tư sau khi đã thỏa thuận thì tiếp tục thông báo đến các nhà đầu tư đã trúng đấu giá trong cuộc đấu giá công khai (trừ các nhà đầu tư đã trúng đấu giá nhưng từ chối mua) để thỏa thuận bán cho các nhà đầu tư này với giá bán là mức giá đã đặt mua tại phiên đấu giá theo nguyên tắc lựa chọn giá thỏa thuận từ mức giá đã trả cao nhất xuống mức thấp của cuộc đấu giá đã công bố trở xuống cho đủ số lượng cổ phần còn phải bán. Số lượng cổ phiếu không bán hết, doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện theo quy định.

Ông Đặng Quyết Tiến thông tin thêm, về xác định vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần lần đầu, căn cứ kết quả công bố giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các năm sau khi chuyển thành công ty cổ phần, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định quy mô và cơ cấu vốn điều lệ theo nguyên tắc sau: Trường hợp giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp lớn hơn mức vốn điều lệ cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp thì cơ quan đại diện chủ sở hữu xác định điều chỉnh vốn điều lệ theo nhu cầu thực tế. Phần chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp với mức vốn điều lệ xác định được nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; Trường hợp phát hành thêm cổ phiếu, vốn điều lệ được xác định bằng giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và giá trị cổ phần phát hành thêm tính theo mệnh giá cổ phiếu.

Trên cơ sở vốn điều lệ đã được xác định, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định cơ cấu vốn cổ phần lần đầu, bao gồm: Cổ phần Nhà nước nắm giữ theo tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ công bố trong từng thời kỳ; Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp cổ phần hóa. Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệpcổ phần hóa được sử dụng nguồn quỹ công đoàn tại doanh nghiệp cổ phần hóa (theo quy định tại Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012; không huy động, vay vốn) để mua cổ phần ưu đãi nhưng không quá 3% vốn điều lệ. Số cổ phần ưu đãi này do tổ chức công đoàn nắm giữ nhưng không được chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm. Giá bán cổ phần ưu đãi cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp cổ phần hoá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần); Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 44 Nghị định này; Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này; Cổ phần bán đấu giá công khai ra công chúng tối thiểu bằng 10% vốn điều lệ

Trường hợp số lượng cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (tính theo mức ưu đãi tối đa) lớn hơn số lượng cổ phần dự kiến phát hành còn lại (sau khi đã trừ đi số cổ phần Nhà nước nắm giữ và số cổ phần bán cho các nhà đầu tư, tổ chức Công đoàn theo quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 2 Điều này) và doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối thì cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định điều chỉnh giảm số lượng cổ phần Nhà nước nắm giữ để tăng số lượng cổ phần bán ưu đãi cho người lao động.

Nha Trang

>>>Doanh nghiệp hết thời “ôm” đất vàng giá rẻ sau cổ phần hóa

Tags :

Ý kiến bạn đọc

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 7.41%
 • 5.56%
 • 7.41%
 • 1.85%
 • 20.37%
 • 7.41%
 • 1.85%
 • 1.85%
 • 14.81%
 • 18.52%
 • 7.41%
 • 5.56%