(DĐDN) - Các doanh nghiệp cho rằng: “Bộ GTVT được mệnh danh là Bộ ban hành nhiều văn bản đứng đầu trong 14 Bộ, tuy nhiên mỗi lần ban hành các văn bản lại đặt ra nhiều thủ tục, biểu mẫu làm cho Doanh nghiệp rất khó khăn về thủ tục hành chính.

Theo các doanh nghiệp, thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ, Bộ GTVT cần rà soát lại các thủ tục hành chính: Sở GTVT không làm thay các Doanh nghiệp, Bộ không làm thay Sở, việc gì thuộc về quản trị Doanh nghiệp để cho doanh nghiệp làm. Đề nghị rà soát lại, kiên quyết loại bỏ khoảng 30%-40% thủ tục rườm rà làm khó cho Doanh nghiệp tạo cớ cho thanh tra chuyên “hành” các Doanh nghiệp.

Nhiều quy định của Bộ GTVT được cho là vẫn tạo "rào cản" đối với các doanh nghiệp

Bộ GTVT đã trả lời như sau:

Bộ GTVT đang cùng các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Việc rà soát và loại bỏ các thủ tục hành chính, các quy định đã và được Bộ triển khai trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Cụ thể đối với hoạt động vận tải đường bộ, nội dung của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đã được rà soát và điều chỉnh các thủ tục, giấy tờ nhằm đơn giản hóa trong việc cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu cấp cho phương tiện…

Bên cạnh đó, nhiều nội liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của ngành đang tiếp tục được rà soát, điều chỉnh. Ngày 06/5/2015, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó tổng số thủ tục được cắt giảm là 79 TTHC (đạt 14,8%) và đơn giản hóa 228 TTHC (đạt 42,8%). Hiện nay, Bộ GTVT vẫn đang tiếp tục triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải theo Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Tiếp tục duy trì hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết TTHC. Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thông qua điện thoại, Email, văn bản theo quy định tại Thông tư số 58/2013/TT-BGTVT ngày 30/9/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý. Bộ đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/8/2016 thay thế Thông tư số 58/2013/TT-BGTVT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2016. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp theo Quyết định số 4447/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2015 ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ GTVT năm 2016.

Bộ GTVT đang tiếp tục quán triệt, kiểm tra và triển khai thực hiện nghiêm việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải.

Tuấn Thành